Cordulegaster bidentata


Atlas 2017, Cordulegaster bidentata, Espèces

Cordulégastre bidenté – Cordulegastridae NT 2009 Biosphère – NT 2009 Méditerranée – NT 2010 Europe – VU 2009 France – VU 2014 Rhône-Alpes A préserver (2000) VU 2013 Ain – VU 2013 Ardèche – VU 2013 Drôme – VU 2013 Isère – EN 2015 Loire – CR 2013 Rhône – VU 2013 Savoie – VU […]

8 mai 2022